Α


Sustantivo indeclinable


Α α


[álpha]

primera letra del alfabeto griego

4 veces

(01) Apocalipsis 1:8
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Variante:
    "Yo soy el Alfa y la Omega":
        Textus Receptus  ἐγώ   εἰμι     τὸ    α     καὶ   τὸ      ω
                                       egô    eimi     to    a      kai    to       ô
                                        yo     soy      el   alfa     y     la    omega

        WH/NA:   ἐγώ   εἰμι     τὸ      ἄλφα    καὶ   τὸ      ω
                       egô    eimi      to       álpha     kai    to       ô
                        yo     soy       el        alfa       y     la    omega


(02) Apocalipsis 1:11
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Variante:
    "que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves"
Textus Receptus
λεγούσης ἐγώ ἐιμι τὸ α  καὶ τὸ  ω,   ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον 
 
legoúsês   egô eimi  to  a   kai  to  ô     ho  prôtos kai ho éschatos kai ho blépeis  gráphon eis  biblíon
 diciendo    yo  soy  el  alfa  y  la omega el primero y  el     último     y  lo que ves  escribe  en un libro

 WH/NAλεγούσης  ὃ    βλέπεις  γράψον  εἰς  βιβλίον
               legoúsês   ho    blépeis   gráphon  eis    biblíon
               diciendo  lo que    ves      escribe   en   un libro


(03) Apocalipsis 21:6
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
Variante:
    "Yo soy el Alfa y la Omega"
        Textus Receptusἐγώ  εἰμι  τὸ  α  καὶ  τὸ  ω
        Nestle - Aland:     ἐγώ [εἰμι] τὸ  α  καὶ  τὸ  ω
                                    egô  eimi    to  a   kai   to   ô
                                     yo   soy    el  alfa  y    la omega

        Westcott - Hort  ἐγώ τὸ ἄλφα καὶ   τὸ    ω
                                   egô   to  álpha   kai   to     ô
                                    yo    el    alfa     y     la  omega 


(04) Apocalipsis 22:13
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Variante:
    "Yo soy el Alfa y la Omega"
        Textus Receptusἐγώ εἰμι τὸ   α   καὶ  τὸ   ω
                                    egô  eimi  to   a    kai   to    ô
                                     yo   soy   el  alfa   y    la omega

        WH/NAἐγώ τὸ ἄλφα καὶ   τὸ    ω
                     egô   to  álpha   kai   to     ô
                      yo    el    alfa     y    la  omega